Χρήση 2015 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση ελέγχου χρήσης 2015, από την Ernst & Young

«…Κατά τη γνώμη μας η συνημμένη κατάστση ταμειακών εισπράξεων και πληρωμών παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια ανοικτή κοινωνία, για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με τη Λογιστική Πολιτική της Ταμειακής Βάσης όπως ορίζεται από το Καταστατικό του Σωματείου».

Έκθεση χρήσης 2015