Χαρτα Λογοδοσίας 2009-2015

Χαρτα Λογοδοσίας
2009-2013

H Κίνηση Πολιτών από το 2009 ελέγχεται και πιστοποιείται τόσο για την οικονομική της διαχείριση όσο και για την αρχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας, Αυτοδέσμευσης και Κοινωνικής Ευθύνης. Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και η πιστοποίηση από την εταιρεία EUROCERT.  Η Κίνηση Πολιτών έχει υπογράψει από το 2008 τη Χάρτα αυτή που επιβάλλει διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.