ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Χάρτα Λογοδοσίας – Οικονομικά Στοιχεία

Χρήση 2015 – Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση ελέγχου χρήσης 2015, από την Ernst & Young "...Κατά τη γνώμη μας η συνημμένη κατάστση ταμειακών εισπράξεων και πληρωμών παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τις ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ για μια ανοικτή

Read more
Χαρτα Λογοδοσίας 2009-2015

Χαρτα Λογοδοσίας 2009-2013 H Κίνηση Πολιτών από το 2009 ελέγχεται και πιστοποιείται τόσο για την οικονομική της διαχείριση όσο και για την αρχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας, Αυτοδέσμευσης και Κοινωνικής Ευθύνης. Ο οικονομικός

Read more
Χρήση 2011

Χρήση 2011 Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2011 Δήλωση επαλήθευσης-πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- ελληνικά Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- αγγλικά

Read more
Χρήση 2010

Χρήση 2010 Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2010 Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-ελληνικά Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-αγγλικά

Read more
Ποιότητα Ηγεσίας : Ναι, αλλά ποιος, τι και πώς;

09/11/2010 Ποιότητα Ηγεσίας : Ναι, αλλά ποιος, τι και πώς; Συνδιοργάνωση με ΕΕΔΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ποιότητας εκδήλωσης που σκοπό είχε να ενημερώσει την επιχειρηματική κοινότητα για τη Διεθνή Χάρτα Λογοδοσίας των ΜΚΟ και να επισημάνει

Read more
Συνάντηση Οργανώσεων που υπέγραψαν τη Χαρτα Λογοδοσίας

22/04,06/05,10/05/2010 Συνάντηση Οργανώσεων που υπέγραψαν τη Χαρτα Λογοδοσίας Όλες οι οργανώσεις που έχουν υπογράψει τη Χάρτα Λογοσοσίας συναντήθηκαν με σκοπό την παρουσίαση των διαδικασιών εφαρμογής της Χάρτας Λογοδοσίας στις ελληνικές ΜΚΟ. Με αυτόν τον

Read more
Χρήση 2009

Χρήση 2009 Δήλωση επαλήθευσης- πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά) Εκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά) INGO Interim Reporting Framework 2009

Read more
Υπογραφή της Χάρτας Λογοδοσίας

11 Απριλίου 2008 Υπογραφή της Χάρτας Λογοδοσίας 17 ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν, σε επίσημη τελετή, τη Χάρτα Λογοδοσίας με την οποία δεσμεύονται ως προς τις αρχές που υπηρετούν και τον τρόπο λειουργίας τους. Συμμετέχοντες: J. Figel, Ευρωπαίος Επίτροπος Ν.

Read more