Διαφάνεια και Λογοδοσία

Οικονομικοί πόροι

Τα έσοδα της Κίνησης Πολιτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις ετήσιες συνδρομές και δωρεές μελών και υποστηρικτών.
Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία αποδέχεται δωρεές από ιδιώτες, υπό την προυπόθεση ότι τα στοιχεία τους και το ύψος του ποσού θα αναγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων για λόγους διαφάνειας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η οργάνωσή μας έχει ενταχθεί στο άρθρο 9 του νόμου 2238/94 που αφορά στην έκπτωση από το φόρο εισοδήματος των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται  προς αυτό λόγω δωρεάς.
Δεκτές είναι και οι χορηγίες από επιχειρηματικούς φορείς αλλά και η αποδοχή παρεχόμενων υπηρεσιών για τις διοργανώσεις των εκδηλώσεων. Αποτελεί, μάλιστα, δέσμευση η δημόσια αναφορά δωρητών και χορηγών.
Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία δεν δέχεται δωρεές από κρατικούς, κυβερνητικούς ή άλλους πολιτικούς φορείς ώστε να διαφυλάσσει πλήρως την ανεξαρτησία της.

Χάρτα Λογοδοσίας: Ένας διεθνής κανόνας για τον έλεγχο λειτουργίας και οικονομικού ελέγχου των Μ.Κ.Ο.

H Κίνηση Πολιτών από το 2009 ελέγχεται και πιστοποιείται τόσο για την οικονομική της διαχείριση όσο και για την αρχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας, Αυτοδέσμευσης και Κοινωνικής Ευθύνης. Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται από  Ορκωτούς Ελεγκτές και η πιστοποίηση από την εταιρεία EUROCERT.  Η Κίνηση Πολιτών έχει υπογράψει από το 2008 τη Χάρτα αυτή που επιβάλλει διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


 

 Χρήση 2014: Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
Θα θέλαμε εδώ να ευχαριστήσουμε τους φίλους – υποστηρικτές μας για το 2014:
Banner Epistoloxartou
Logo Vlahaki_CMYK ΔΕΠΑ


Χρήση 2013: Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος

Πιστοποίηση Eurocert για το 2013
Η Επαλήθευση Ετήσιας Έκθεσης Απολογισμού Πεπραγμένων έγινε από την Eurocert Α.Ε. σύμφωνα με τις αρχές του Global Reporting Initiative G3.1.

Έκθεση ορκωτών ελεγκτών για το 2013


 

Χρήση 2012 : Από τη χρονιά αυτή, η Κίνηση Πολιτών εφαρμόζει για την τήρηση των βιβλίων της διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

2012 Ισολογισμός

Έκθεση ελέγχου 2012

Χαρτα Λογοδοσίας 2009-2013 H Κίνηση Πολιτών από το 2009 ελέγχεται και πιστοποιείται τόσο για την οικονομική της διαχείριση όσο και για την αρχή λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας, Αυτοδέσμευσης και Κοινωνικής Ευθύνης. Ο οικονομικός έλεγχος γίνεται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών και η πιστοποίηση από την εταιρεία EUROCERT.  Η Κίνηση Πολιτών έχει υπογράψει από το 2008 τη Χάρτα αυτή που επιβάλλει διαφάνεια και έλεγχο στη λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.


 

Χρήση 2011

Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2011

Δήλωση επαλήθευσης-πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- ελληνικά

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2011- αγγλικά 173423_xl2011


Χρήση 2010

Έκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση Κ.Π.2010

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-ελληνικά

Δήλωση επαλήθευσης – πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2010-αγγλικά 173742_xl2010


Χρήση 2009 Δήλωση επαλήθευσης- πιστοποίησης εταιρείας EUROCERT για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά) Εκθεση Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών για χρήση 2009 (ελληνικά-αγγλικά) INGO Interim Reporting Framework 2009 173919_xl2009


Τήρηση των αρχών της Χάρτας Λογοδοσίας

11 Απριλίου 2008: Υπογραφή της Χάρτας Λογοδοσίας
17 ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν, σε επίσημη τελετή, τη Χάρτα Λογοδοσίας με την οποία δεσμεύονται ως προς τις αρχές που υπηρετούν και τον τρόπο λειουργίας τους. Συμμετέχοντες: J. Figel, Ευρωπαίος Επίτροπος Ν. Διαμαντούρος, Καθηγητής, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής P. Eigen, ιδρυτής της Διεθνούς Διαφάνειας Ν. Εμπέογλου, Πρόεδρος του ALBA Θ. Παπαλεξόπουλος, Πρόεδρος της Κίνησης Πολιτών

Το 2006, έντεκα μεγάλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις συνέταξαν και προσυπέγραψαν δημόσια μια καίρια δέσμευση που φέρει τον τίτλο:  International Non Governmental Accountability Charter (Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) Μόλις δυο χρόνια αργότερα και με πρωτοβουλία της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, το κείμενο αυτής της δέσμευσης μεταφράστηκε επίσημα στα ελληνικά και κατατέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών ως «Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων».

Σε ειδική, δημόσια και επίσημη τελετή, στις 11 Απριλίου 2008, δεκαεπτά ελληνικές ΜΚΟ προσυπέγραψαν τη Χάρτα αυτή και δεσμεύθηκαν να τηρούν τους όρους της. Η παρουσία του τέως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλου, αλλά και οι τοποθετήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου J. Figel, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, Ν. Διαμαντούρου, του Ν. Εμπέογλου, προέδρου ALBA, του ιδρυτή της Διεθνούς Διαφάνειας, P. Eigen και του Προέδρου της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, Θ. Παπαλεξόπουλου, έδωσαν ιδιαίτερη αξία στη συμβολική αυτή κίνηση και κατέδειξαν τη βαρύτητα των δεσμεύσεων που ανέλαβαν αυτές οι Ελληνικές ΜΚΟ στην προσπάθει ελέγχου και λογοδοσίας των φορέων της κοινωνίας πολιτών.

Η Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων δεν επηρεάζει την ουσία και το περιεχόμενο των δράσεων κάθε οργάνωσης. Επιβάλλει όμως ένα πλαίσιο καλών πρακτικών και σύγχρονου τρόπου λειτουργίας. Είναι ουσιώδης η τήρηση αυτού του πλαισίου, για να ενισχυθούν και η αξιοπιστία των ΜΚΟ αλλά και η αποδοχή του έργου τους από τον πολίτη που καλείται να το αγκαλιάσει και να συνεισφέρει. Οι βασικές αρχές κάτω από τις οποίες κάθε ΜΚΟ οφείλει να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις δράσεις της, είναι:

• Σεβασμός των οικουμενικών αρχών και αξιών

• Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και διακυβέρνησης • Έλεγχος από ανεξάρτητο, εξωτερικό ελεγκτή

• Πλήρης διαφάνεια

•Λογοδοσία προς τα μέλη και προς τρίτους.

Οι ελληνικές ΜΚΟ που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία υπογραφής της “Χάρτας Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας”, πέραν της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, είναι οι:

• Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE),

• PRAKSIS,

• WWF-Ελλάς,

• ΜΟm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας,

• ΑΡΧΕΛΩΝ-Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας,

• Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς,

• Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ,

• Ευρωπαϊκή Έκφραση,

• Ίδρυμα “Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ”,

• Κέντρο Ειδικών Ατόμων “Η ΧΑΡΑ”,

• OMAΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ,

• Περιβαλλοντικό Κέντρο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ,

• ΠΝΟΗ – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού,

• Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ΦΛΟΓΑ,

• Σύνδεσμος Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος και Μέριμνας Υγείας «ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΕΣΟΓΙΤΗΣ»,

• Φίλοι του Ιδρύματος «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ».

Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία είναι μια από τις πρώτες οργανώσεις παγκοσμίως που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις Αρχές της Χάρτας Λογοδοσίας.

130205_ingo-logo

 deltio2008c Γ΄ Τρίμηνο 2008 Κατεβάστε